Suosituksia

Liiketapalautakunta voi antaa yleisiä hyvää liiketapaa koskevia suosituksia, jotka ovat julkisia. Suositukset julkaistaan tälle sivulle.

Iloisia naisia kokoushuoneessa. Kuvituskuva.

Liiketapalautakunta voi antaa yleisiä hyvää liiketapaa koskevia suosituksia, jotka ovat julkisia. Suositukset julkaistaan tälle sivulle.

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta suosittelee, että ympäristöväittämien käyttämistä harkitseva yritys perehtyy Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen ympäristöväittämiä koskeviin pelisääntöihin. Yleisiä, yksilöimättömiä ja moniselitteisiä ympäristöväittämiä on vältettävä. Tällaisia ilmaisuja ovat esimerkiksi ”vihreä”, ”kestävä”, ”ilmastoystävällinen”, ”fossiilivapaa” ja ”ympäristöystävällinen”. Ympäristöväittämiä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja olennaista on kokonaisvaikutelma.

Tarvittaessa yritys voi pyytää Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalta (LTL) ennakkolausuntoa suunnittelemastaan markkinoinnista ja sen asianmukaisuudesta. Jos yritys havaitsee, että sen kilpailija käyttää ympäristöväittämiä virheellisesti, yritys voi pyytää asiasta lausuntoa liiketapalautakunnalta. Liiketapalautakunta antaa lausunnon menettelyn hyvän liiketavan mukaisuudesta.

Tausta

Kuluttajien huoli ilmastonmuutoksesta heijastuu markkinointiin, minkä vuoksi ympäristöväittämien käyttäminen on yleistynyt. Ympäristöväittämällä tarkoitetaan väittämää, jossa suoraan tai epäsuorasti viitataan tuotteen ympäristövaikutuksiin tai esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviin seikkoihin. Nämä seikat voivat liittyä tuotteen tai sen osan valmistukseen, pakkaamiseen, jakeluun, kulutukseen tai hävittämiseen.

Käytäntö osoittaa, että ympäristöväittämiä käytetään huolimattomasti. Markkinoijat eivät välttämättä tunne ICC:n markkinointisääntöjä, joissa on ympäristöväittämiä koskevia konkreettisia pelisääntöjä. ICC:n markkinointisääntöjen noudattaminen lisää kuluttajien luottamusta markkinointiin.

Ympäristöväittämää voi käyttää ainoastaan silloin, kun markkinoitavassa tuotteessa on jotakin ympäristövaikutuksiltaan kertomisen arvoista. Jos tuote kuormittaa ympäristöä olennaisesti vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet, sen markkinoinnissa voidaan käyttää ympäristöväittämiä. Tällöinkin niiden selkeyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lue koko suositus täältä.

Jos henkilö on tunnistettavissa mainoksesta tai muussa markkinointimateriaalista, markkinoijalla on oltava asianomaisen henkilön suostumus. Suojaa nauttivat julkisuuden henkilöt ja yksityishenkilöt, mukaan lukien lapset. Henkilön maineen hyödyntäminenkin markkinoinnissa edellyttää hänen suostumustaan.

Suoja kattaa henkilön elinajan. Henkilön kuoleman jälkeen suojan pituus on oikeuskäytännön mukaan korkeintaan tekijänoikeussuojan pituinen. Jos henkilön kuva on hankittu kuvapankista, kuvan käyttäjän on syytä olla erityisen huolellinen sen osalta, voiko kuvaa käyttää kaupallisesti.

Sopimus henkilön kuvan käytöstä on syytä tehdä kirjallisesti. Sopimuksessa on oltava esimerkiksi, missä viestintävälineissä ja alustoilla kuvaa saa käyttää.

Lue koko suositus täältä.