Työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvien tehtävien hajauttaminen johtaa kustannusten kasvuun ja asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vaarantumiseen

Keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija Mikko Valtonen.

Keskuskauppakamari ei pidä järkevänä hallituksen esitystä, joka hajauttaisi työttömyysturvan ja vuorotteluvapaan toimeenpanoon liittyviä tehtäviä TE-toimistoilta Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassoille. Sen sijaan tehtävien keskittäminen yhden TE-toimiston alaisuudessa toimivaan yksikköön tehostaisi tehtävien hoitamista ja turvaisi asiakkaille yhdenvertaisen kohtelun.

Hallituksen esityksessä TE-toimistojen tehtävien siirrolla Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassoille tavoitellaan sitä, että työttömyysetuuden maksaja huolehtisi työnhakijan lähes koko asian käsittelystä ja ratkaisemisesta työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyen. Keskeisiksi ongelmiksi muodostuvat tehtävien hajauttamisesta aiheutuvat nykyistä huomattavasti suuremmat kustannukset ja asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vaarantuminen.

”Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan tehtävien hoitaminen esitetyn mukaisesti hajautettuna maksaisi vuositasolla veronmaksajille noin 16 miljoonaa euroa. Kela ja työttömyyskassat ovat arvioineet tarvitsevansa yhteensä 245 henkilötyövuotta tehtävien hoitamiseen. TE-toimistot hoitavat samat tehtävät nyt 6,8 miljoonalla eurolla ja 130 henkilötyövuodella. Eihän tällaisessa verovarojen käytössä ole mitään järkeä”, huomauttaa Keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija Mikko Valtonen.

”Esitys menojen kasvattamiseksi ilman vastaavaa hyötyä ihmetyttää. Varsinkin, kun lyhyellä aikavälillä julkinen talous on monta miljardia euroa alijäämäinen. Koronashokki painaa sekä globaalia että Suomen taloutta alas ja pitkällä aikavälillä väestörakenteen muutos johtaa vuositasolla yli kymmenen miljardin euron tulojen ja menojen epäsuhtaan”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Hyvä esimerkki eriskummallisesta yhteisten varojen käytöstä on hajautettu eli monen kassan työttömyysturvajärjestelmä. Kotamäen kaksi vuotta sitten tekemien laskelmien mukaan hajautetusti toimivan työttömyyskassajärjestelmän toimintaa keskittämällä olisi vuodessa mahdollista säästää yli 40 miljoonaa euroa hallinnollisissa kuluissa. Keskittämisen seurauksena keskimääräinen palvelutaso parantuisi.

”Huhtikuun kehysriiheen toivon hallitukselta viisaita päätöksiä, jotka tehostavat julkisen sektorin toimintaa. Hallituksen esityksen työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi voi siis haudata ja keskittyä muihin tärkeämpiin asioihin”, toteaa Kotamäki.

Keskuskauppakamari esittääkin, että työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvien tehtävien hoitaminen keskitettäisiin yhden TE-toimiston alaisuudessa toimivaan yksikköön. Keskittämällä tehtävät varmistettaisiin tehokas resurssien käyttö, joka todennäköisesti johtaisi tehtävien hoitamiseen nykyistä pienemmillä resursseilla. Lisäksi voidaan perustellusti olettaa, että keskitetty käsittely takaa asiakkaille nykytilannetta ja varsinkin hajautettua mallia yhdenvertaisemman kohtelun.

”Hallituksen esitys pitää laittaa pikaisesti takaisin suunnittelupöydälle. Ajatus hajautetusta tehtävien hoitamisesta tulee heittää roskakoriin ja käydä valmistelemaan tehtävien keskittämistä yhdelle TE-toimistolle. Peräänkuulutamme vastuullista yhteisten varojen käyttöä”, sanoo Valtonen.

Lisätietoja:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Kategoriat:Työllisyys, Osaaminen, Mauri Kotamäki, Mikko Valtonen