Listayhtiöiden neuvottelukunta: Pörssiyhtiöiden arvioitava muuttuneen tilanteen vaikutusta yhtiökokouksen järjestämiseen

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Kuva Liisa Takala.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Keskuskauppakamarin perustama listayhtiöiden neuvottelukunta päivittää perjantaina julkaisemaansa kannanottoa pörssiyhtiöiden yhtiökokousten järjestämisestä. Pörssiyhtiöiden on arvioitava muuttunutta tilannetta ja siihen liittyviä riskejä yhtiön työntekijöiden ja osakkeenomistajien näkökulmasta. Myös pikaisia muutoksia lainsäädäntöön tarvitaan.

Listayhtiöiden neuvottelukunta julkaisi 13.3.2020 kannanoton, jossa se katsoi, että pörssiyhtiöiden yhtiökokoukset tulisi järjestää ajallaan. Lisäksi neuvottelukunta toi esille toimenpiteitä, joilla koronaviruksen tartuntariskiä voidaan pienentää. Kannanoton jälkeen yleinen uhka-arvio on muuttunut vakavammaksi ja Suomen hallitus on päättänyt valmiuslain käyttöönotosta sekä useista lisätoimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Listayhtiöiden neuvottelukunta pitää hallituksen toimia ymmärrettävinä. Tässä akuutissa kriisitilanteessa on ensisijaista huolehtia toimenpiteistä, joilla kansalaisten sekä yhtiöiden osakkeenomistajien ja henkilöstön terveys voidaan turvata. Muuttuneen tilanteen vuoksi listayhtiöiden neuvottelukunta on päättänyt päivittää kannanottoaan.

”Pörssiyhtiöiden tulee arvioida tilannetta ja riskejä huolellisesti yhtiön työntekijöiden ja osakkeenomistajien näkökulmasta”, toteaa listayhtiöiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, Alma Median lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Osakeyhtiön yhtiökokous ei listayhtiöiden neuvottelukunnan käsityksen mukaan ole sinällään julkinen, vaan yksityinen kokoontuminen. Yhtiökokouksiin liittyvät tartuntariskit ovat kuitenkin samoja kuin yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokoontumisissa. Arvioidessaan sitä, järjestetäänkö pörssiyhtiön yhtiökokous vai siirretäänkö se pidettäväksi myöhempänä ajankohtana, pörssiyhtiön on syytä ottaa huomioon listayhtiöiden neuvottelukunnan aiemmassa kannanotossa esitetyt seikat, päivitetty uhka-arvio sekä hallituksen uudet linjaukset.

”On edelleen tärkeää, että myös sijoittajien luottamusta pääomamarkkinoiden toimintaan suojataan mahdollisimman hyvin”, muistuttaa listayhtiöiden neuvottelukunnan sihteeri, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. ”Pääomamarkkinoiden luotettava ja asianmukainen toiminta on tärkeää tilanteessa, jossa kansantalouteen kohdistuu merkittäviä riskejä taloudellisen toimeliaisuuden heikentyessä nopeasti.”

”Listayhtiöiden neuvottelukunta esittää pikaisia lainsäädäntötoimenpiteitä yhteisölainsäädännön muuttamiseksi siten, että yhteisölainsäädäntö tunnistaisi meneillään olevan kriisin kaltaiset poikkeukselliset tilanteet, joissa esimerkiksi yhtiökokouksen järjestäminen osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen asettamassa määräajassa voi estyä”, kertoo EK:n asiantuntija Hannu Ylänen. ”Kohdennetuilla yhteisölainsäädännön muutoksilla tulisi helpottaa yhtiö- ja vuosikokousten järjestämistä kokonaan tai pääosin etäyhteyden avulla tällä hetkellä tarjolla olevien teknisten järjestelmien rajoitteet huomioon ottaen. Tällaisia muutoksia on jo alustavasti selvitetty osakeyhtiölain muutostarveselvityksen yhteydessä, ja suhtautuminen niihin on ollut positiivinen. Muutokset olisi syytä saattaa voimaan kiireellisinä.”

Listayhtiöiden neuvottelukunta on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Keskuskauppakamarin perustama vapaamuotoinen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on edistää listayhtiöiden välistä vuorovaikutusta erityisesti arvopaperimarkkinoiden sääntelyä koskevissa kysymyksissä. Lisätietoja listayhtiöiden neuvottelukunnasta: https://cgfinland.fi/arvopaperimarkkinayhdistys/listayhtioiden-neuvottelukunta/.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Koronakriisi, Ville Kajala