Keskuskauppakamarin Linnainmaa: Ympäristöasioille saatava yhden luvan ja luukun periaate

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Ympäristöministeriössä valmisteltu lakiesitys perustuu hallitusohjelman tavoitteisiin lupien sujuvoittamisesta. Lakiesitys on oikeansuuntainen, mutta riittämätön, arvioi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa. Hänen mukaansa seuraavan hallituksen on ryhdyttävä ripeisiin toimiin lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi luomalla yhden luvan ja luukun periaatteeseen perustuvan menettelyn. Tämä edellyttää hajanaisen ympäristölainsäädännön yhtenäistämistä yhdeksi laiksi, ympäristökaareksi.

Leena Linnainmaa.

Linnainmaa painottaa, että talouskasvu ja sen myötä hyvinvointi edellyttää, että Suomeen investoidaan. Tällä hetkellä jopa miljardien eurojen investoinnit saattavat seisoa lupabyrokratiassa. Vaikka ongelmat ovat tiedossa, rakentamisen ja investointien lupien sujuvoittaminen ei ole merkittävästi edennyt hallitusohjelman kirjauksista huolimatta.

“Kysymys ei ole siitä, että yhteiskunnalle tai ympäristölle haitallisia hankkeita pitäisi edistää, vaan siitä, että luvat myönnettäisiin ilman tarpeettomia viivytyksiä ja monimutkaisia menettelyjä”, Linnainmaa painottaa.

Hän korostaa luvituksen sujuvoittamisen olevan tärkeää siitäkin näkökulmasta, että investoinnit suunnattaisiin Suomeen eikä kilpailijamaihin.

“Vähänkin suurempaan hankkeeseen tarvitaan nykyisin useita eri lakeihin perustuvia lupia. Tämä on jo sinänsä byrokraattista, mutta ongelma korostuu, kun eri lupiin liittyy erilaisia valitusprosesseja. Toisinaan käy niinkin, että viranomainen valittaa toisen viranomaisen myöntämästä luvasta”, hän toteaa.

Lakiviidakon yhtenäistäminen ympäristökaareksi  

Hankkeeseen tarvittavat luvat voivat perustua useaan eri lakiin, kuten maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa, toimenpidelupa, maisematyölupa ja purkamislupa, ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa, vesilain mukainen vesitalouslupa, maa-aineslain mukainen maa-aineslupa, luonnonsuojelulain mukaiset laji- ja luontotyyppisuojelua koskeva poikkeamislupa, kaivoslain mukainen kaivoslupa, vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukainen lupa vaarallisen kemikaalin laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin taikka räjähteiden valmistusta ja varastointia koskeva lupa.

Linnainmaa painottaa, ettei lupien sujuvoittaminen edisty merkittävästi ilman yhden luvan ja luukun periaatetta. Hänen mukaansa se karsisi automaattisesti päällekkäiset ja peräkkäiset valitusprosessit sekä viranomaisten keskinäiset valitukset. Vaikka nyt annettu lakiesitys lisää viranomaisten yhteistyötä, se ei merkitse yhtä lupaa eikä yhdistä valitusmenettelyjä.

“Nykytilanne on ajoittain kuin hölmöläisen matontekoa. Ei ole harvinaista, että yksi viranomainen myöntää luvan ja toinen viranomainen valittaa siitä. Yhden luukun periaate merkitsee, että eri näkökulmat otetaan huomioon jo alkuperäisessä lupakäsittelyssä, jolloin viranomaisten ei tarvitse valittaa toistensa myöntämistä luvista. Siirtyminen yhden luukun ja yhden luvan periaatteeseen poistaa päällekkäiset ja peräkkäiset valitukset, eli helpottaa valitusprosessien pitkittymistä merkittävästi”, Linnainmaa esittää.

Palvelulupaus takaamaan kohtuullisen käsittelyajan

Linnainmaan mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia sekä ympäristölainsäädäntöä on uudistettava ja sovitettava yhteen niin, että yhteen hankkeeseen tarvitaan yksi kattava lupa, johon kuuluu vain yksi valitusprosessi. Lisäksi hajanainen ympäristölainsäädäntö on yhtenäistettävä yhdeksi laiksi, ympäristökaareksi.

Yhden luukun periaatteen saavuttamisessa voidaan Linnainmaan mukaan hyödyntää uutta LUOVA-virastoa. Asiaan kuuluu myös palvelulupaus, jolloin laissa säädetään luvan käsittelylle maksimiaika, jotta käsittelyt eivät veny.

“Sikäli edistystä on tapahtunut, sillä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on alkanut, kun ympäristöministeriö asetti valmistelua varten parlamentaarisen seurantaryhmän ja työryhmän, joiden toimikausi on 1.5.2018–31.12.2021. Työryhmän asettaminen ei riitä, vaan tulevassa hallitusohjelmassa on asetettava työlle täsmälliset tavoitteet yhden luvan ja luukun periaatteen toteuttamiseksi”, Linnainmaa vaatii.

Lisätiedot:

Keskuskauppakamarin hallitusohjelmatavoitteet: Investoinnit