Kauppakamarit: Yritykset haluavat investointeja tiestöön ja raideliikenteeseen

Kauppakamarien jäsenyritykset pitävät tiestön ja raideliikenteen  nopeita  korjaus- ja parannusinvestointeja  tehokkaana  elvytyskeinona talouden  uudelleenkäynnistämiseksi.

Nopeasti käynnistettäviin  tiestön korjaus- ja parannusinvestointeihin suhtautui myönteisesti tai erittäin myönteisesti noin 73 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä.

”Panostamalla  tie- ja rataverkon kunnon parantamiseen saadaan tehokkaita vaikutuksia  heikossa taloustilanteessa. Väyläverkon kunnolla on suora vaikutus liikenteen sujuvuuteen ja  parannushankkeiden avulla työllistetään myös pk-yrityksiä. Kun koronan runtelemaa taloutta käynnistetään, on infra-investoinneilla oltava siinä merkittävä osa”, sanoo Keskuskauppakamarin liikenteestä ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtava asiantuntija Päivi Wood.  

Kauppakamarien toukokuun puolivälissä tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 3400 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen. Vastanneista noin kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä ja loput eli reilut 3000 olivat työnantajayrityksiä.  

“Kyselyn tulos ei  yllätä.  Alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, rakennusteollisuuden ja energiateollisuuden raaka-aineet ja tuotanto ovat eri puolilla Suomea. Meidän  kotimarkkinoiden keskeisin kuljetusmuoto on maantiekuljetukset. Tieverkon kunnolla on suora yhteys kotimarkkinoiden toimivuuteen ja kilpailukykyyn. Tämän takia juuri tieverkkoon suunnatut nopeat toimenpiteet ovat tärkeitä”, Wood sanoo.   

Wood korostaa, että nyt on oikea aika lisätä panostusta tieverkon päällystämiseen sekä  teiden  ja  siltojen  kantavuutta parantaviin kohteisiin. Nopeiden hankkeiden etuna on, että investointeja voidaan tehdä joka puolella Suomea ja näin parantaa työllisyyttä ja sitä kautta  koronan jäädyttämää taloutta. Viime viikolla myös EU-komissio suositteli Suomelle elvyttävää ja työllisyyttä tukevaa talouspolitiikkaa.  

”Suomen vientiteollisuuden  kilpailukyky on merkittävässä asemassa koko kansantalouden näkökulmasta.  Suomen vientikuljetukset alkavat pääosin tieverkosta  ja tieverkon kunnolla on suuri merkitys  viennin ja tuonnin toimivuuteen. Yksi kilpailutekijöistä kuljetuksissa on toimitusketjujen varmuus ja tehokkuus. Tieliikenteen kuljetukset ovat usein osa tehokasta kuljetusketjua. Suomen logistista  takamatkaa  kilpailijamaihin verrattuna ei lasketa tunneissa, vaan päivissä”, Wood sanoo. 

Nopeasti käynnistettäviin  raiteiden korjaus- ja parannusinvestointeihin myönteisesti tai erittäin myönteisesti suhtautui noin 58 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä.  

”Suomen rataverkon  heikentyvä kunto vaikeuttaa liikennöintiä. Radanpidosta johtuvat ongelmat ja myöhästymiset jatkavat kasvuaan ja heikentävät ihmisten liikkumisen ja teollisuuden kuljetusten toimintavarmuutta.  Jos rataverkon korjausvelan takaisinmaksua ei  aloiteta,  seurauksena on  rataverkon rapistuminen ja Suomen kilpailukyvyn heikkeneminen rataverkkoon panostaneisiin naapurimaihin verrattuna”, Wood sanoo.  

Wood muistuttaa, että raideliikenteellä on myös iso merkitys liikenteen päästöjen vähentämisessä ja Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii suuria panostuksia raideliikenteeseen.  

Keskuskauppakamarin ehdottamiin elvytystoimiin voi tutustua  täällä.  

Kauppakamarien kysely tehtiin 18.5.2020. Kyselyyn vastasi 3392 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Kyselyn muista tuloksista on kerrottu jo 20.5.2020

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood