Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta sisämarkkinoiden hätäapuvälinettä koskevaksi lainsäädäntöpaketiksi

Toimistorakennus ulkoa kuvattuna. Rakennuksen lasiseinässä EU:n lippu. Kuvituskuva.

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto valtioneuvoston kirjelmään komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoiden hätäapuvälineeksi.   Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan unionin sisämarkkinoiden toimivuuden turvaaminen koordinoidulla tavalla myös kriisiaikoina on erityisen tärkeää. Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että kriiseihin varautumiseen luodaan pysyvä mekanismi ad hoc reagoimisen sijaan EU-tasolla ja sisämarkkinoiden toiminta turvataan vastaavalla tavalla kuin EU:n globaaleilla kilpailijamailla.

Keskuskauppakamari tukee perusmuistiossa esitettyä valtioneuvoston kantaa siitä, että kriisivarautumisen toimintatavat tulee olla valmiiksi suunniteltuja ja nopeasti käyttöönotettavia EU:n sisämarkkinoilla. Keskuskauppakamari myös korostaa sen merkitystä, että kaikkien jäsenvaltioiden tulee sitoutua yhteisiin toimiin sekä tehokkaaseen kansalliseen täytäntöönpanoon.  Keskuskauppakamari myös tukee perusmuistiossa esitettyä näkemystä siitä, että asetusehdotukseen liittyvät epäselvyydet, kuten määritelmät, valmius- ja hätätilan käyttöönottoon liittyvät kynnykset on selkeytettävä.

Keskuskauppakamari suhtautuu kriittisesti erityisesti pk-yrityksille asetettaviin taloudellisiin seuraamuksiin, asetusehdotuksessa tulee tarkentaa maksujen perusteet ja syyt, miksi ne langetaan erityisen huolellisesti. Tietojen luovuttamisen tulee tapahtua kilpailulainsäädäntö huomioiden myös kriisitilanteissa. Strategisten varastojen osalta Keskuskauppakamari kiinnittää huomiota siihen, että tavoitemäärien osalta laskentatapa on epäselvä, kuuluuko siihen varmuus- turva- ja velvoitevarastot. Selvennöstä kaipaa myös se onko laskentatavassa huomioitu jäsenvaltion omien tarpeiden lisäksi myös vienti sisämarkkinoille, lisäksi ylimitoitettua hallinnollista taakkaa yrityksille on vältettävä, Suomen malli markkinaehtoisuudesta tulee säilyttää jatkossakin.

Keskuskauppakamari kiinnittää huomiota siihen, että osana sisämarkkinoiden saumatonta ja häiriötöntä toimintaa on EU-tasoinen liikenteen varautumissuunnitelma. Vähimmäisyhteyksien vahvistaminen parantaa liikenneinfrastruktuurin ja liikenteenharjoittajien häiriönsietokykyä. Uutta TEN-T-asetusta koskevan komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi parannettava TEN-T-verkon turvallisuutta ja kykyä sietää ilmastonmuutosta, ympäristökatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja sekä muita EU:n liikennejärjestelmään kohdistuvia poikkeuksellisia tapahtumia. Suomen osalta erittäin merkityksellistä on varmistaa toimivat kuljetusyhteydet, erityisesti merikuljetusten turvaaminen, EU:n sisämarkkinoilla myös kriisiaikoina.

Kategoriat:EU, Kansainväliset asiat, Päivi Wood