Lausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta

vene

Keskuskauppamari kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan merenkulun vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisääminen on yksi tärkeimmistä keinoista merenkulun päästöjen vähentämiseksi. Keskuskauppakamari myös tunnistaa U-kirjelmässäkin esille tuodun hitaan etenemisen kansainvälisellä tasolla merenkulun päästöjen vähentämiseksi. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan EU-taso on minimitaso, jossa toimia tulee tehdä, kuitenkin niin että EU-tason ratkaisuilla tulee pyrkiä saavuttamaan kansainvälisen tason ratkaisuja meriliikenteen päästöjen leikkaamiseksi.

Keskuskauppakamari kannattaa U-kirjelmän mukaista soveltamisalaa sekä maantieteellisen kattavuuden että aluskoon osalta. Meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi on samanaikaisesti käsiteltävänä useita lainsäädäntöehdotuksia ja niiden yhteen toimivuuden kannalta soveltamisaloilla on suuri merkitys. Erityisesti rajaus yli 5000 bruttotonnin aluksiin on merkityksellinen myös siitä näkökulmasta, että ne tuottavat yli 90 prosenttia Euroopan talousalueen merenkulun kokonaishiilipäästöistä. Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että vaihtoehtoisten polttoaineiden hintakehitystä ja saatavuutta tarkastellaan komission toimesta.

Taloudellisten vaikutusten osalta Keskuskauppakamari pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että maasähkön osalta investointikustannukset tulisi huomioida tarkemmalla tasolla osana taloudellisia vaikutuksia. Maasähkön investointikustannukset heijastuvat sataman aluksen ja lastinantajalta perimiin maksuihin, jotka viime kädessä tulevat osaksi vienti- ja tuontiyritysten logistiikkakustannuksia. Keskuskauppakamari myös pyytää lisäämään osaksi taloudellisten vaikutusten arviointia laskelmat ehdotuksen vaikutuksista Suomen suhteellisen kilpailukykyyn kilpailijamaihin verrattuna, erityisesti talvimerenkulun osalta.

Keskuskauppakamari pyytää seuraavaa kursiivilla olevaa lisäystä kohtaan valtioneuvoston kanta:

”Valmiuspaketin ehdotuksilla on lukuisia ristikkäisvaikutuksia, ja valtioneuvosto korostaa, että valmiuspaketin kunnianhimontason ylläpitäminen kokonaisuutena tulee varmistaa, samoin kuin huomioida ehdotusten taloudelliset vaikutukset Suomen suhteelliseen kilpailukykyyn suhteessa verrokkimaihin.

Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että meriklusterin merkitys tunnistetaan U-kirjelmässä. Pidämme tärkeänä, että suomalaisten yritysten ratkaisut liikenteen päästöjen vähentämiseksi myös kiihdyttävät Suomen vientiä.

Kategoriat:Liikenne, Ilmasto, Päästöt, Päivi Wood