Lausunto valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta eduskunnalle turvallisuusympäristön muutoksesta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarilta kirjallista asiantuntijalausuntoa valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta eduskunnalle turvallisuusympäristön muutoksesta. Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavan.

YLEISTÄ

Keskuskauppakamarin arvion mukaan valtioneuvoston selonteko on selkeä ja antaa riittävän kattavat tiedot eduskunnalle selonteon ripeään käsittelyyn. Kuten selonteossa todetaan, Euroopan ja Suomen turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Venäjä on hyökkäyksellä Ukrainaan osoittanut, ettei se kunnioita valtioiden suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Keskuskauppakamari kiirehtii eduskuntaa käsittelemään selonteon mahdollisimman nopeasti, jotta Suomi kykenee tekemään välttämättömät turvallisuuspoliittiset ratkaisut viipymättä.

Vaikka selonteko ei ota kantaa minkään yksittäisen turvallisuusratkaisun puolesta, pitää Keskuskauppakamari Suomen Nato-jäsenyyttä ainoana varteenotettavana turvallisuusratkaisuna. Keskuskauppakamarin arvion mukaan Suomen Nato-jäsenyys loisi turvaa ja vakautta kaikkien kansalaisten lisäksi myös yrityksille ja elinkeinoelämälle.

Kauppakamareiden jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn perusteella suomalaisista yrityspäättäjistä 73,5 prosentti haluaa Suomen liittyvän puolustusliitto Naton jäseneksi. Kyselyyn vastasi 15.-17.3.2022 lähes 2000 kauppakamareiden jäsenyritystä eri puolilta Suomea ja kaikilta toimialoilta. Nato-jäsenyyttä vastusti 7,1 prosenttia vastanneista ja kantaansa ei osannut sanoa 19,4 prosenttia vastanneista.

Kiristyneellä turvallisuustilanteella on laajoja vaikutuksia yrityksiin. Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että selonteossa käsitellään taloutta osana turvallisuuspolitiikkaa ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Keskuskauppamari pitää tärkeänä, että selonteossa on tunnistettu yritysten keskeinen ja merkittävä rooli yhteiskunnan huoltovarmuuden, kriittisen infran sekä Suomen kybertoimintaympäristön turvaamisessa. Kuten selonteossa todetaan, yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta kriittiset järjestelmät ja palvelut ovat yhä useammin yksityisen sektorin tuottamia, rajat ylittäviä ja keskinäisriippuvaisia.

KRIISINSIETOKYVYN VAHVISTAMINEN: HYBRIDIVAIKUTTAMINEN JA KYBERTURVALLISUUS

Hybridivaikuttaminen ja kyberhyökkäykset ovat viime vuosina lisääntyneet maailmalla ja kuten selonteossa todetaan, hyökkäyksiä on suunnattu niin valtio- ja kuntatason toimijoita kuin yrityksiä ja elinkeinoelämää kohtaan myös Suomessa.

Keskuskauppakamari haluaa alleviivata selonteon kirjausta siitä, että yritysten rooli Suomen kybertoimintaympäristön turvaamisessa on aivan olennainen. Kuten selonteossa todetaan, yritysten on jatkuvasti ja yhä vahvemmin huolehdittava kyberturvallisuudesta sekä varsinkin siitä, ettei esimerkiksi energiajakelun, logistiikkaketjujen tai muun kriittisen infrastruktuurin ohjausjärjestelmiin pääse käsiksi suoraan avoimesta verkosta.

Muutokset toimintaympäristössä korostavat entisestään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnan merkitystä ja yritysten roolia kokonaisturvallisuudessa, kuten selonteossa hyvin tunnistetaan. Yhteistyön toimivuuden kannalta Keskuskauppakamari pitää keskeisenä, että viranomaiset viestivät ja jakavat aktiivisesti yrityksille ja elinkeinoelämän järjestöille ajankohtaista tietoa ja auttavat siten yrityksiä tilannekuvan muodostamisessa. Tiedon tarve yrityksissä on tällä hetkellä suurta.

Keskuskauppakamari pitää hyvänä toimenpiteitä, joita selonteossa esitetään: julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen kyberturvallisuuden ekosysteemin kehittämistä, säännönmukaisen harjoitustoiminnan järjestämistä yhdessä julkisen sektorin ja yritysten kanssa sekä kaikkien yritysten ja organisaatioiden sekä kansalaisten digi- ja kyberturvallisuustaitojen parantamista. Keskuskauppakamari toteaa, että vielä toistaiseksi näiden toimenpiteiden toteutus on riittämättömällä tasolla ja varsinkin pienten yritysten tavoittamisessa on parannettavaa. Kauppakamarit omalta osaltaan tekevät työtä pk-yritysten kyberturvallisuusosaamisen ja -varautumisen parantamiseksi muun muassa yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Selonteossa todetaan, että viranomaisten rinnalla yritysten ja organisaatioiden tietoturva-ammattilaiset ovat olennaisen tärkeässä roolissa kybervarautumisen toteuttamisessa. Keskuskauppakamari haluaa kiinnittää huomiota tietoturva- ja teknologia-alaa laajemminkin vaivaavaan vakavaan osaajapulaan. Pula osaavasta työvoimasta uhkaa osaltaan Suomen kyberpuolustuksen tehokkuutta. Keskuskauppakamarin mukaan tietoturvan ammattilaisten koulutukseen tulisi suunnata lisäresursseja.

Hybridivaikuttamiseen liittyen, Keskuskauppakamari myös toteaa, että selonteossa olisi hyvä huomioida sisältäpäin tapahtuva vaikuttaminen sen lisäksi, että selonteossa keskitytään ulkoapäin tapahtuvaan hybridivaikuttamiseen. Sisältäpäin tapahtuvaa vaikuttamista on vaikeampi tunnistaa, sillä toisen valtion ohjailemia mielipiteitä ja sisältöä saattavat jakaa kotimaiset luotettaviksikin mielletyt henkilöt tai tahot. Tietoisuutta vaikuttamisen eri muodoista on syytä nostaa niin kansalaisten kuin yritysten keskuudessa.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA VARAUTUMINEN

Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa laajasti talouteen ja yrityksiin niin suoraan kuin välillisesti.  Keskuskauppakamarin mukaan selonteossa on arvioitu taloudellisia vaikutuksia pääosin kattavasti. Keskuskauppakamari yhtyy selonteon arvioon, että yritysvaikutusten kokonaisarviointiin vaikuttavat liiketoimintojen jatkuvuus ylipäätään Venäjällä. Logistiikka-, energia-, raaka-ainekustannusten nousu ja toimitusvaikeudet sekä rahoituskysymykset aiheuttavat epävarmuutta. Suhdanneherkät toimialat kärsivät epävarmuudesta ja globaalien arvoketjujen häiriöistä. Globaali komponenttipula kasvaa.

Nämä asiat näkyvät myös kauppakamareiden jäsenkyselyissä. Kauppakamareiden maaliskuun yrityskyselyn mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Venäjään kohdistetut pakotteet vaikuttavat kielteisesti 62 prosentissa yrityksistä. Kyselyyn vastasi lähes 2000 yritystä. Lisäksi raaka-aineiden ja komponenttien kallistuminen vaivaa 40 prosenttia yrityksistä ja toimitusvaikeudet kolmasosaa.

Kauppakamareiden ulkomaankaupan asiakirjatilastot tukevat selonteon arviota Venäjän kaupan romahtamisesta sodan alettua, pääosin pakotteista johtuen. Keskuskauppakamarin arvion mukaan suomalaiset yritykset ovat reagoineet nopeasti epävakaaseen tilanteeseen ja kauppaa Venäjälle ei juurikaan tehdä. Yritykset tukevat pakotteita ja ovat alkaneet uudelleenarvioida logistiikka- ja arvoketjujaan muuttuneessa toimintaympäristössä.

Itämeren alueen turvallisuustilanne

Keskuskauppakamarin mukaan on tärkeää, että Suomi etenee turvallisuuspolitiisen ratkaisun kanssa ripeästi, sillä myös talous ja yritykset tarvitsevat mahdollisimman vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön. Erityisen kriittisenä Keskuskauppakamari pitää Itämeren alueen turvallisuustilannetta ja sen ennakoitavuutta. Turvallisuustilanne Itämerellä on jännitteiden lisääntymisen myötä heikentynyt. Keskuskauppakamari yhtyy täysin selonteon arvioon siitä, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä kynnys sotilaalliseen voimankäyttöön Itämeren alueella nousisi, mikä lisäisi alueen vakautta pidemmällä tähtäimellä.

Suomen taloudellinen hyvinvointi on sidoksissa vientiin ja ulkomaankauppaan, jonka tavaravirat kulkevat suurimmalta osalta meriteitse. Vuonna 2020 vientikuljetuksista laivakuljetusten osuus oli 92 prosenttia ja tavaraa vietiin laivoilla hieman yli 42 miljoonaa tonnia. Tuontikuljetuksista laivakuljetusten osuus oli 76,6 prosenttia.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti Suomen logistista sijaintia epäsuotuisammaksi. Suomen yhteydet maailmalle nojaavat vahvasti lento- ja meriliikenteeseen. Keskuskauppakamarin mukaan muuttunut tilanne vaatii toiminta- ja huoltovarmuutemme parantamista sekä Suomen sisäisten logististen yhteyksien vahvistamista. Muutokset logistiikassa vaikuttavat yrityksiin monella tavalla. Venäjän ilmatilan sulku ja pakotteet sekä vastapakotteet pitkittyessään vaikuttavat heikentävästi Suomen saavutettavuuteen.  

Keskuskauppakamari pitää erittäin tärkeänä selonteon kirjausta siitä, että Suomen tulee välttää reunamarkkinakehityksen syntyminen. Keskeistä on turvata Suomen saavutettavuus ja houkuttelevuus investointien kohteena.

Keskuskauppakamari ei täysin yhdy selonteon arvioon siitä, että ulkomaisten sijoittajien suhtautumisessa Suomeen ei olisi havaittavaa muutosta. Vaikka muutosta ei olisi havaittavissa tilastoissa, on viesti yritysten suunnalta osittain toinen. Keskuskauppakamarin mukaan Suomen nk. maariskin kohoamista on seurattava tarkasti.

Keskuskauppakamari haluaa esittää myös huolensa Suomen maakuvasta matkailun ja kansainvälisten osaajien houkuttelun näkökulmasta ja pitää hyvänä, että asia on huomioitu selonteossa. Kuten selonteossa todetaan, Suomen turvallisuuspoliittisilla ratkaisuilla on vaikutusta Suomen maakuvaan. Keskuskauppakamarin mukaan Suomen Nato-jäsenyys olisi tarpeellinen Suomeen kohdistuvan maariskin minimoimiseksi sekä Suomen houkuttelevan ja turvallisen maakuvan ylläpitämiseksi.

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172

Kategoriat:Turvallisuus, Johanna Sipola