Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia. Arvonlisäverolakiin tehtäisiin etämyyntiä koskevien Euroopan unionin direktiivien edellyttämät 1.7.2021 voimaan tulevat muutokset sekä erityisjärjestelmiä käyttävien verovelvollisten hallinnollisen taakan keventämiseksi eräitä kansallisia muutoksia sekä teknisluonteisia muutoksia.

Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.

Keskuskauppakamari tukee esitysluonnoksen taustalla olevien direktiivien tavoitteita sisämarkkinoiden toimivuuden ja EU:n alueelle sijoittautuneiden yritysten kilpailukyvyn parantamisesta, arvonlisäveron kannon tehokkuuden ja jäsenvaltioiden verotulojen varmistamisesta sekä hallinnollisen rasituksen vähentämisestä. Keskuskauppakamari esittää esitysluonnokseen seuraavia lähinnä täsmentäviä ja teknisiä muutoksia.

  • Hallituksen esityksessä olisi hyvä selkeyttää siirtymävaiheen sääntelyä. Esimerkiksi ehdotetussa AVL 69 m §:n 1 momentissa säädettäisiin Yhteisön sisäistä tavaroiden etämyyntiä sekä radio- ja televisiopalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen myyntiä koskevasta, myyntimaan määrittämiseen liittyvästä 10 000 euron raja-arvosta, joka laskettaisiin kalenterivuosittain. Koska uudet säännökset astuvat voimaan kesken kalenterivuoden 1.7.2021, esityksessä olisi hyvä erikseen täsmentää, lasketaanko rajaarvo tässäkin tapauksessa koko kalenterivuodelta vuoden 2021 alusta.
  • Ehdotetun AVL 134 §:n mukaan kutakin erityisjärjestelmää sovellettaisiin kaikkiin järjestelmää käyttävän verovelvollisen suorittamiin 133 d, 133 k tai 133 r §:ssä tarkoitettuihin myynteihin. Esitysluonnoksen s. 65 mukaan verovelvollinen ei siten voisi valintansa mukaan soveltaa erityisjärjestelmää esimerkiksi vain joihinkin jäsenvaltioihin tapahtuvaan maahantuotujen tavaroiden etämyyntiin ja yleisten sääntöjen mukaista menettelyä toisiin jäsenvaltioihin tapahtuvaan etämyyntiin. Esityksessä olisi hyvä nimenomaisesti selventää, raportoivatko erityisjärjestelmää soveltavat suomalaiset yritykset, jotka harjoittavat etämyyntiä useissa eri valtioissa sijaitsevista varastopisteistä käsin, jatkossa myös Suomeen tapahtuvista etämyynneistä suoritettavan Suomen arvonlisäveron erityisjärjestelmien kautta annettavissa veroilmoituksissa Suomen arvonlisäveroilmoituksen sijaan.
  • Ehdotetun AVL 133 o §:n 3 momentin 2 kohdan lopusta näyttäisi puuttuvan saman momentin 3 kohdan mukainen maininta ”jos sellainen on”.
  • Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa etämyynnin määritelmästä säädettäisiin AVL 19 a §:ssä ja liikkeen tai sen osan luovutusta koskeva säännös siirrettäisiin lain 19 c §:ään. Keskuskauppakamari katsoo, että liikkeen tai sen osan luovutusta koskeva säännös tulisi säilyttää AVL 19 a §:ssä ja etämyynnin määritelmästä säätää muualla arvonlisäverolaissa, jotta muutos ei johtaisi virheellisiin pykäläviittauksiin liikkeenluovutustilanteissa, joissa mahdollisesti käytetään tämänhetkiseen lainsäädäntöön perustuvia asiakirjamalleja. Asiakirjamallit saattavat erehdyksessä jäädä päivittämättä, koska sähköistä kuluttajankauppaa koskeva lakiuudistus ei sisällöltään liity liikkeenluovutustilanteisiin.
  • Vaikka liikkeen tai sen osan luovutusta koskevan säännöksen siirtäminen AVL 19 a §:stä AVL 19 c §:ään toteutettaisiin ehdotetulla tavalla, AVL 45 §:n muuttamiseen ei ole esitysluonnoksen mukaisia perusteita, sillä säännöksessä viitataan tekijänoikeuslain 19 a §:ään eikä AVL 19 a §:ään.
  • Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että erityisjärjestelmään rekisteröinnistä tehtäisiin suoraan muutoksenhakukelpoinen päätös. Esitysluonnoksen mukaan muutoksella selkiytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin menettelyä. Tämä vähentäisi sekä verovelvollisen että välittäjän hallinnollista taakkaa ja pienentäisi myös Verohallinnon työmäärää. Keskuskauppakamari kannattaa ehdotusta ja katsoo, että vastaava muutos muutoksenhakukelpoisen päätöksen tekemisestä olisi hyvä toteuttaa myös AVL 175 §:ään siten, että myös kaikista AVL 175 §:ssä tarkoitetuista rekisteröintiasioista annettaisiin valituskelpoinen päätös ilman erillistä pyyntöä.
  • Olisi lisäksi tärkeää, että Verohallinto antaisi yksityiskohtaisen ja konkreettisen soveltamisohjeen lakimuutoksista ennen muutosten voimaantuloa.
Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää