Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tonnistoverolaista

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan täsmennettäväksi tonnistoverolakia. Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.

Eduskunnan käsiteltävänä on liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu merilain (674/1994) 1 luvun muuttamista koskeva hallituksen esitys HE 9/2021 vp, jonka tavoitteena on sallia ulkomaisessa alusrekisterissä olevan Suomeen ilman miehistöä rahdatun ulkomaisen aluksen hyväksyminen suomalaiseksi niin kutsutun kaksoisrekisteröinnin kautta. Tällöin alus voisi olla omistuksen osalta merkitty toisen valtion alusrekisteriin sekä käytön osalta Suomen rekisteriin.

Nyt ehdotettavan tonnistoverolain täsmennyksen tavoitteena on, ettei kaksoisrekisteröinti aiheuttaisi yhtiölle yllättäviä tai ankaria veroseuraamuksia nykyisen tonnistoverolain tulkinnanvaraisuuden vuoksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tonnistoverolain 8 §:ää, jossa säädetään tonnistoverotettavan aluksen määritelmästä. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että momentin sisältämään neljän kohdan luetteloon erilaisista tonnistoverokelpoisista aluksista lisättäisiin uusi 5 kohta, jossa säädettäisiin tonnistoverokelpoiseksi alukseksi myös yhtiön ilman miehistöä vuokralle ottama ja merilain 1 luvun 1 b §:n mukaisesti suomalaiseksi hyväksytty alus, jonka se varustaa ja jolla se liikennöi.

Keskuskauppakamari kannattaa esitysluonnoksessa ehdotettua muutosta. Keskuskauppakamari pitää kaksoisrekisteröintimahdollisuuden toteutumista tärkeänä ja katsoo esitysluonnoksen mukaisesti, että ilman tonnistoverolain täsmennystä kaksoisrekisteröintiä koskeva lainsäädäntöhanke voisi käytännössä jäädä merkityksettömäksi, sillä tonnistoverotettavat toimijat eivät verokohtelun tulkinnanvaraisuuden vuoksi uskaltaisi välttämättä hyödyntää kaksoisrekisteröintiä.

Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää