Lausunto hallituksen esityksestä laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Viite: HE 117/2020 vp.

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin kirjallista lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 117/2020 vp.). Lausuntonaan Keskuskauppakamari lausuu kunnioittavasti seuraavan.

Keskuskauppakamari kannattaa hallituksen esitystä siitä, että keväällä annettujen eri yhteisöjen yhtiö- tai vuosikokouksen järjestämistä helpottaneiden väliaikaisen lain (290/2020) säännösten voimassaoloa jatketaan uudella väliaikaisella lailla. Lakiehdotus mahdollistaa sen, eri yritykset ja yhteisöt voivat ottaa varsinaista tai ylimääräistä kokousta järjestäessään vallitsevan koronavirustilanteen huomioon ja valita kukin omaan tilanteeseensa ja omille omistajilleen tai jäsenilleen parhaiten sopivan kokoustavan.

Koronaviruspandemia ja siihen liittyneet rajoitustoimet iskivät juuri, kun vilkkain yhtiökokouskausi oli alkamassa. Keskuskauppakamarin kesäkuussa julkaiseman selvityksen (Keskuskauppakamarin corporate governance -selvitys: Pörssiyhtiöiden hallinnointi ja yhtiökokoukset poikkeusoloissa) mukaan yli puolet pörssiyhtiöistä lykkäsi kevään yhtiökokoustaan alun perin ilmoittamastaan ajankohdasta. Toukokuun alussa voimaan tullut väliaikainen laki (290/2020) helpotti yhtiökokousten järjestämistä. Noin 60 prosenttia niistä pörssiyhtiöistä, jotka julkaisivat kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen väliaikaisen lain hyväksymisen jälkeen, hyödynsi kokousmenettelyssä väliaikaisen lain säännöksiä. Se, että pörssiyhtiöt ovat pystyneet tekemään tarvittavat yhtiökokouspäätökset ajallaan myös poikkeusoloissa, tukee sijoittajien luottamusta suomalaisten pääomamarkkinoiden toimintaan.

Ehdotettu väliaikainen laki, samoin kuin vielä 30.9.2020 asti voimassa oleva väliaikainen laki (290/2020) antaa pörssiyhtiöille tartuntatilanteen niin vaatiessa mahdollisuuden rajoittaa osakkeenomistajien osallistumista fyysiseen kokoukseen. Tällaista mahdollisuutta ei sisälly voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiin. Vaikka osakeyhtiölaki jo nykyisellään mahdollistaa etäosallistumisen yhtiökokoukseen, teknisiä haasteita etäosallistumiselle, jossa toteutuisivat kaikki fyysisessä kokouksessa toteutuvat osakkeenomistajan oikeudet, on edelleen. Koronakriisi vauhditti etäosallistumisjärjestelmien kehittämistä, mutta pörssiyhtiöt eivät halunneet pilotoida uusia järjestelmiä keskellä kriisiä. On kuitenkin odotettavissa, että täysimittainen ja reaaliaikainen etäosallistuminen pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin tulee jatkossa mahdollistumaan.

Keskuskauppakamari korostaa myös tarvetta pysyvien osakeyhtiölain muutosten valmisteluun, jotta yhtiökokousten järjestäminen puhtaasti etäosallistumisen keinoin olisi mahdollista myös 30.6.2021 jälkeen. Valmistelussa on syytä ottaa huomioon myös väliaikaisen lain soveltamisesta saatuja kokemuksia.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Koronakriisi, Ville Kajala