Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietohteyskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 55/2021 vp)

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin asiantuntijalta kirjallista lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Keskuskauppakamarin edustajana lausun kohteliaimmin seuraavaa.

Kiitämme mahdollisuudesta lausua yllä mainitusta hallituksen esityksestä. Esityksessä ehdotetaan voimassaolon jatkamista kolmen väliaikaisen säännöksen osalta, joita ovat seuraavat:

1) välitystiedon määritelmää koskeva 3 §:n 40 kohta: kolme vuotta 21.6.2021–21.6.2024;
2) radioviestinnän luottamuksellisuutta koskeva 136 §:n 5 ja 6 momentit: kolme vuotta 21.6.2021–21.6.2024; sekä
3) puhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa koskeva 201 §: kolme vuotta 2.7.2021–1.7.2024.

Euroopan unionissa on valmisteilla asetus sähköisen viestinnän tietosuojasta (nk. ePrivacy-asetus), jonka on tarkoitus korvata sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi. Tästä syystä on perusteltua jäädä odottamaan uutta sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevan säännöksen valmistumista. Katsomme, että voimaantulosäännösten muuttaminen on perustelua ja kannatamme ehdotettuja muutoksia hallituksen esityksessä määritellyssä laajuudessa.

Aalto-Setälä Minna

Minna Aalto-Setälä

Johtava asiantuntija, IPR ja digitalisaatio

+358 44 032 0054

Kategoriat:Digitalisaatio, Minna Aalto-Setälä