Lausunto E-kirjeluonnokseen kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiasta

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua E-kirjeluonnokseen: Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia – Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle.

Luonnoksessa todetaan s. 1 seuraavasti: ”Suomen kannat strategiassa ehdotettuihin aloitteisiin muodostetaan niiden antamisen jälkeen. ” Strategia toteuttamiseksi käsittelyyn tulee yli 80 lainsäädäntöaloitetta, joista osa todella merkityksellisiä Suomelle, joihin Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan tulisi vaikuttaa jo ennakolta.  Keskuskauppakamari pyytää Suomen vaikuttavuuden kasvattamiseksi seuraavaa kursiivilla olevaa lisäystä:

Suomen kannat strategiassa ehdotettuihin aloitteisiin muodostetaan niiden antamisen jälkeen. Eduskuntaa kuitenkin informoidaan Suomen kannalta merkittävistä lainsäädäntöaloitteista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta Suomi pystyy vaikuttamaan ennakkoon komission ehdotuksiin.

Sisävesiliikenteen osalta Keskuskauppakamari pyytää, että sisävesiin liittyvän EU-lainsäädännön hyöty/kustannussuhdetta analysoitaisiin Suomen näkökulmasta. Koska komission tahtotila on vahva kuljetusten siirtämisestä rautateille ja sisävesille, voi olla odotettavissa, että Suomen tällä hetkellä saamat poikkeusmahdollisuudet olla soveltamatta sisävesilainsäädäntöä eivät pysy ennallaan, kun EU-lainsäädäntöä uudistetaan.

Keskuskauppakamari ei kommentoi tämän nyt lausunnolla olevan E-kirjeluonnoksen niitä osia, joista valtioneuvosto on jo ottanut lopullisen kannan osana eilen annettua EU-selontekoa (mm. kannanmuodostus tieliikenteen päästökauppaan).

Kategoriat:Liikenne, EU, Päivi Wood