Kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikainen muuttaminen

Oikeusministeriö on pyytänyt 10.11.2020 Keskuskauppakamarilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta koskien kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaista muuttamista. Lausunto pyydettiin antamaan sähköisesti, lausuntopalvelu.fi – sivuston kautta.

Hallituksen esityksellä ehdotetaan jatkettavaksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaista muutosta tilapäisestä 10 prosentin korkokatosta, joka koskee kaikkia muita kyseisen luvun soveltamisalaan kuuluvia luottoja paitsi hyödykesidonnaisia luottoja. Tilapäinen 10 prosentin korkokatto on asetettu alun perin voimaan kuluttajansuojalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 512/2020 nojalla, jonka voimassaolo päättyy 31.12.2020. Esityksen mukaan luotosta perittäviä maksuja ei saisi myöskään korottaa sääntelyn voimassaoloaikana. Lisäksi esitetään säädettäväksi tilapäiseen hintasääntelyyn liittyvästä varoitusvelvollisuudesta mainonnassa sekä luottojen ja luotonvälittäjien suoramarkkinointikiellosta. Hallituksen esityksen mukaan korkokattosääntelyn tarkoituksena on helpottaa koronavirustilanteen johdosta taloudellisissa vaikeuksissa olevien kuluttajien asemaa sekä vähentää velkaongelmia. Tilapäinen korkokatto ei koskisi ennen lain voimaantuloa nostettuja luottoja. Lakia esitetään voimassa olevaksi 30.9.2021 saakka.

Keskuskauppakamari toteaa alkuun, että kuuleminen on järjestetty poikkeuksellisen pikaisella aikataululla ja tältä osin hyvän lainvalmistelun edellytysten täyttyminen on jokseenkin kyseenalaista. Keskuskauppakamari toteaa myös, että väliaikaisen muutoksen sinänsä hyvien tavoitteiden – velkaongelmien vähentämisen ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien kuluttajien aseman helpottaminen – toteutuminen on kyseenalaista. Tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa se, että perusteellisen vaikutusarvioinnin sijaan hallituksen esityksessä keskitytään lähinnä puolustelemaan sitä, miksi vaikutusarvioinnin tekeminen on ollut hankalaa. Hallituksen esityksen valmistelua kuvaavassa osiossa todetaankin, että valmistelun lähtökohdaksi on otettu käsitys siitä, että aiemmin voimassa olleen poikkeussääntelyn keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että lausuntopalautteen kautta eri toimijoilta saadut faktatiedot otetaan asian jatkovalmistelussa huomioon.

Keskuskauppakamari on jo aiemmin korkokattosääntelyn muutoksista lausuessaan pitänyt riittävää ja huolellista jälkiarviointia tärkeänä ja sen merkitys tulee edelleen korostumaan. Koska muutoksia korkokattosääntelyyn on nyt tehty sekä pysyvinä että väliaikaisina melko pienen ajan sisällä, on eri tilanteiden huolellinen huomioon ottaminen jälkiarvioinnissa erityisen tärkeää. Erityisen tärkeää se on sen vuoksi, että edellisen väliaikaisen muutoksen vaikutuksista näyttäisi olevan ristiriitaista tietoa ja myös hallituksen esityksen mukaan osa tiedoista on vaikeasti hankittavissa. Hallituksen esityksestä näyttäisi myös kuultavan läpi se, että kuluttajaluottoihin liittyvään sääntelyyn tulee jatkossakin liittymään muutospaineita. Huolellisesti tehdystä jälkiarvioinnista saatuja tietoja voitaisiin hyödyntää tulevissa hankkeissa ja parantaa niiden vaikutusarviointia. Keskuskauppakamari korostaa erityisesti sitä, että pysyvät ratkaisut eivät saa pohjautua nopealla aikataululla ja suppein vaikutusarvioinnein valmisteltuun sääntelyyn, jota on valmisteltu poikkeuksellisiin olosuhteisiin vedoten.

Keskuskauppakamari suhtautuu epäilevästi siihen, että tilapäisellä korkokattosääntelyllä saavutettaisiin ne tavoitteet, joita sille asetetaan. Tilapäisen sääntelyn jatkaminen saattaa päinvastoin heikentää heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuluttajien asemaa entisestään. Tehokkaammin tavoitteiden toteutumisessa saattaisivat lyhyellä aikavälillä auttaa panostaminen sosiaaliseen luototukseen tai Takuusäätiön lisäresursointi. Hieman pidemmällä aikavälillä etenkin tavoitteeseen velkaongelmien vähenemisestä vaikuttaa kuluttajien taloudenhallintakykyjen ja -osaamisen parantaminen, jota Keskuskauppakamari on pitänyt tärkeänä jo aiemmissa lausunnoissaan. Lisäksi Keskuskauppakamari on aiemminkin korostanut positiivisen luottotietorekisterin merkitystä sekä riittävän tehokasta valvontaa, joka ei niinkään vaadi lisää keinoja, vaan lisää valvontaresursseja sekä valvonnan kohdentamista vastuuttomasti toimiviin tahoihin.

Keskuskauppakamari ei näin ollen varauksetta kannata väliaikaisen korkokattosääntelyn jatkamista. Mikäli korkokattosääntelyä tullaan väliaikaisena jatkamaan, tulisi sen kesto rajata esitettyä lyhyemmäksi.

Kategoriat:Lainsäädäntö, Raisa Harju