Keskuskauppakamarin lausunto komission ehdotuksesta asetukseksi ELTIF-asetuksen muuttamisesta

Viite: U 80/2021 vp

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa valtioneuvoston U-kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/760 muuttamisesta eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hyväksyttävien omaisuuserien ja sijoitusten soveltamisalan, sijoitussalkun koostumusta ja hajauttamista koskevien vaatimusten, rahan lainaksi ottamisen ja muiden rahastosääntöjen sekä toimilupaa, sijoituspolitiikkaa ja toimintaolosuhteita koskevien vaatimusten osalta (ELTIF) (U 80/2021 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Komission ehdotuksen tavoitteena on tehdä ELTIF-rahastoista houkuttelevampia
sekä vaihtoehtorahastojen hoitajien että sijoittajien näkökulmasta. Komissio ehdottaa
ELTIF-rahastoille sallittujen omaisuuserien ja sijoituskohteiden laajentamista,
mahdollisuutta hyödyntää laajemmin erilaisia sijoitusstrategioita sekä vähittäissijoittajia
koskevien sijoitusrajoitusten poistoa.

Keskuskauppakamari pitää komission ehdotusta pääomamarkkinaunionin tavoitteiden
mukaisena ja tukee U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa. ELTIFrahastoje
vähäisen määrän perusteella on ilmeistä, ettei voimassa olevaa ELTIFsääntelykehikkoa
ole pidetty toimivana.

ELTIF-sääntelyn tavoitteena on edistää erityisesti pitkäaikaisten investointihankkeiden
sekä pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuutta, laajentaa
näiden käytettävissä olevien rahoituslähteiden valikoimaa sekä edistää pääomamarkkinoiden toimintaa. ELTIF-sääntelyn tavoitteet ovat Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan edelleen relevantteja. Erityisesti pienten ja keskisuurten
yritysten rahoitus perustuu Euroopassa edelleen suurelta osin pankkirahoitukseen.
Toimet, joilla yritysten rahoituslähteitä ja markkinaehtoisen rahoituksen
saatavuutta pyritään edistämään, ovat tarpeellisia.

Keskuskauppakamari kannattaa myös komission ehdotusta vähittäissijoittajia
koskevien sijoitusrajoitusten poistosta sekä sijoittajansuojaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta MiFID II -sääntelyn kanssa. MiFID II -sääntelyyn
perustuva kattava sijoittajansuojakehikko tuotehallintamenettelyineen sekä
sijoituspalvelun tarjoajan selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksineen ovat sellaisenaan
riittäviä. Palvelun tarjoajien näkökulmasta päällekkäisen sääntelyn poistamisen
voidaan katsoa tekevän ELTIF-rahastojen tarjoamisesta houkuttelevampaa.
Vastaavasti kategoristen sijoitusrajojen poiston voidaan katsoa laajentavan
sijoittajajoukkoa, joille ELTIF-rahastoja voidaan potentiaalisesti tarjota.

Keskuskauppakamari toteaa lisäksi, että ELTIF-rahastojen hoitajiin sovelletaan
myös vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettua direktiiviä (AIFMD).
Arvioitaessa komission ehdotusta ja sen vaikutuksia yritysten rahoituksen saatavuuteen on siksi tarpeen ottaa huomioon myös komission ehdottamat muutokset AIFMD-direktiiviin mm. lainanantorahastojen osalta (U 2/2022 vp).

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:EU, Ville Kajala