Arviomuistio maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä

Oikeusministeriö on pyytänyt 10.7.2020 Keskuskauppakamarilta lausuntoa arviomuistiosta koskien maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä. Lausunto pyydettiin antamaan sähköisesti, lausuntopalvelu.fi –sivuston kautta, vastaamalla annettuihin kysymyksiin. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavan.

Arviomuistiolla on ollut tarkoitus selvittää sitä, olisiko maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja mahdollista lyhentää jo ennen positiivisen luottotietorekisterin käyttöönottoa sekä arvioida sen vaikutuksia luotonantajien mahdollisuuksiin arvioida velallisten luottokelpoisuutta ja sitä kautta sitä, myönnetäänkö luotto ja mihin hintaan. Selvityksen taustalla on ollut jo pidempään esillä ollut ajatus siitä, että maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja tulee lyhentää. Asia on noussut esiin myös COVID-19-epidemian yhteydessä.

Arviomuistio sisältää nykytilan kuvauksen, tilastotietoa maksuhäiriömerkinnöistä sekä niiden vaikutuksista luottotietoriskiin, tilannekatsauksen positiivisen luottotietorekisterin etenemisestä, tietoa maksuhäiriömerkintöjen käyttötarpeista sekä analyysin maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisen vaikutuksista.

Säilytysaikojen lyhentämisen vaikutukset luotonantajille

Keskuskauppakamari toteaa, että arviomuistiossa on tuotu hyvin esiin niitä hankaluuksia, joita säilytysaikojen lyhentäminen luotonantajien luotonmyöntöprosessin kannalta tarkoittaisi. Luotonantajan on arvioitava luottokelpoisuutta ennen luoton myöntämistä ja luotonhakijan maksuhäiriömerkintöjen tarkistaminen on eräs luottokelpoisuuden arvioinnin perusedellytyksistä. Maksuhäiriömerkinnän säilytysaikojen lyhentäminen johtaa arviomuistion mukaan siihen, että luottokelpoisuutta pitää selvittää muilla keinoin. Nämä voivat pidentää luottopäätöksen saamiseen kestävää aikaa, lisätä luotonmyöntöprosessin kustannuksia, johtaa luottotappioihin ja vaikeuttaa luotonsaamista.

Arviomuistiossa on viitattu myös selvitykseen, jonka mukaan aiemmilla maksuhäiriömerkinnöillä on suuri merkitys luottoriskinarvioinnissa. Näillä perustein Keskuskauppakamari yhtyy arviomuistiossa esitettyyn näkemykseen siitä, että maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisellä olisi huomattavia negatiivisia vaikutuksia niin luotonantajille kuin toisaalta luotonhakijoillekin.

Säilytysaikojen lyhentämisen vaikutukset maksuhäiriömerkinnän saaneiden henkilöiden/kuluttajien asemaan

On selvää, että maksuhäiriömerkinnästä koituu usein merkittäviä seuraamuksia yksittäiselle henkilölle / kuluttajalle, koska merkintä voi vaikeuttaa esimerkiksi vakuutuksen, vuokra-asunnon, työpaikan tai uuden luoton saantia. Toisaalta arviomuistiossa esitetyn selvityksen mukaan merkinnän poistaminen heti velan tultua suoritetuksi koskisi vain pienehköä kuluttajajoukkoa. Lisäksi maksuhäiriömerkinnän nopeampi poistaminen ei välttämättä laisinkaan tukisi tavoitetta ylivelkaantumisen estämisestä.

Keskuskauppakamari toteaa, että arviomuistiossa esitetyin tavoin lyhentämisen vaikutukset kokonaisuutena arvioiden voisivat johtaa kuluttajien kannalta heikennykseen. Yllä kuvatuin tavoin luotonsaanti voisi vaikeutua ja kallistua. Lisäksi lyhentämisellä voisi olla negatiivinen vaikutus ylivelkaantumiseen.

Säilytysaikojen lyhentämisen vaikutukset yritysrahoitukseen

Keskuskauppakamari toteaa, että säilytysaikojen lyhentämisellä olisi todennäköisesti etenkin pienemmissä yhtiöissä samansuuntaisia vaikutuksia luotonmyöntöön kuin mitä yllä on esitetty.

Onko maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisellä muita kuin arviomuistiossa käsiteltyjä vaikutuksia?

Ei erityistä lausuttavaa tältä osin. Arviomuistiossa on kuvattu vaikutukset sangen hyvin.

Millaisia vaikutuksia olisi eduskunnan lausumassa edellytetyllä maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisellä?

Keskuskauppakamari toteaa, että keskeistä on positiivista luottotietorekisteriä koskevan lainsäädännön ripeä valmistelu. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen ennen rekisterin käyttöönottoa ei todennäköisesti tulisi vaikuttamaan ylivelkaantumiseen ainakaan positiivisella tavalla.

Kategoriat:Lainsäädäntö, Raisa Harju