Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §n muuttamisesta

vene

Asia: VN/15730/2020

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että merikuljetusten jatkuvuudesta huolehditaan sekä pandemian aikana että taataan myös meriliikenteelle mahdollisuus palautua ennalleen pandemia-ajan synnyttämien markkinahäiriöiden yli. 

Asetusehdotuksen avulla mahdollistetaan liikenne- ja viestintävirastolle julkisen palveluvelvoitteen asettaminen yhteysväleittäin meriliikenteeseen. Keskuskauppakamari haluaa nostaa seuraavat seikat asetusluonnokseen liittyen. Keskuskauppakamari toistaa aiemman kantansa siitä, että väylämaksuista luopuminen kohdistuisi tasapuolisesti eri meriliikenteen tyyppeihin ja kohtelisi näin ollen neutraalisti myös eri varustamoja eri reiteillä.

Toiseksi Keskuskauppakamari näkee, että poikkeuksellisissa tilanteissa joudutaan tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja myös tukitoimien osalta. Julkinen tuki kuitenkin vääristää kilpailua, näin ollen tukitoimenpiteiden on noudatettava notifioituja ohjelmia ja oltava kestoltaan lyhytaikaisia.

Lisäksi Keskuskauppakamari korostaa, että meriliikenteen tuet muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden ja on erittäin tärkeätä, että covid-19 pandemian seurauksena merenkulkualalle annettavat tuet kohtelevat alan toimijoita tasa-arvoisesti. Keskuskauppakamari toivoo, että tätä ehdotusta tarkastellaan osana jo myönnettyä tukikokonaisuutta.

Kategoriat:Koronakriisi, Liikenne, Lainsäädäntö, Päivi Wood