Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta

Keskuskauppakamarin julkaisut

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta. Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.

Nykyinen oikeus- ja verotuskäytäntö on johtanut siihen, että sisällöltään samankaltaisia, Suomessa keskenään kilpailevia MBA-koulutusohjelmia kohdellaan arvonlisäverotuksessa eri tavoin riippuen siitä, onko koulutus järjestetty koulutuspalvelun myyjän sijoittautumismaan lainsäädännön virallisen tutkintojärjestelmän mukaisesti. Euroopan komissio on tämän vuoksi edellyttänyt Suomelta lainsäädäntömuutosta 31.1.2022 mennessä.

Arvonlisäverolain verotonta koulutuspalvelun määritelmää koskevaa 40 §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että pykälässä todettaisiin nimenomaisesti koulutuspalvelun lain nojalla järjestämisellä ja lain nojalla avustamisella tarkoitettavan Suomen lain mukaista järjestämistä ja avustamista. Koulutuspalvelujen arvonlisäverokohtelua arvioitaisiin siis aina Suomen lainsäädännön mukaisin perustein. Ehdotetulla muutoksella on tarkoitus taata unionin oikeuden mukaisen neutraliteettiperiaatteen toteutuminen oikeus- ja verotuskäytännössä siten, että kaikkia Suomessa myytäviä keskenään kilpailevia koulutuspalveluja kohdeltaisiin yhtäläisesti. Muutoksen myötä ulkomaiset koulutuksentarjoajat eivät olisi enää arvonlisäverotuksellisesti edullisemmassa asemassa suomalaisiin koulutuksenjärjestäjiin verrattuna, kun ne tarjoavat muiden maiden tutkintojärjestelmiin kuuluvia koulutuksia Suomessa.

Keskuskauppakamari pitää epäneutraalin kilpailutilanteen korjaamista tärkeänä ja kannattaa ehdotettua arvonlisäverolain 40 §:n muutosta.

Kategoriat:Verotus, Osaaminen, Emmiliina Kujanpää