Lausunto hallituksen esityksestä osakesäästötilistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Keskuskauppakamarin kirjallista lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle osakesäästötilistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 44/2023 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että osakesäästötilille talletettavien varojen enimmäisraja nostettaisiin nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon. Hallituksen esitys toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita edistää omistamisen kulttuuria ja luoda kannustimia pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen.

Keskuskauppakamari kannattaa hallituksen esitystä ja sen tavoitteita.

Toimenpiteet, joilla tuetaan rahavirtojen kohdentumista pääomamarkkinoille, ovat välttämättömiä tuomaan yrityksille ja julkisyhteisöille vetoapua kasvuun ja vihreään siirtymään tarvittaviin investointeihin. Esimerkiksi Euroopan komissio on arvioinut, että EU:ssa tarvitaan vuosittain noin 700 miljardin euron lisäinvestoinnit, jotta vihreän kehityksen ohjelman, RepowerEU-suunnitelman ja nettonollateollisuutta koskevan säädöksen tavoitteet voidaan saavuttaa. (Komission tiedonanto 13.6.2023: Kestävän rahoituksen kehys, joka toimii käytännössä (COM(2023)317 final). Suurin osa näistä investoinneista on rahoitettava yksityisellä pääomalla.

Suomen Pankin tilastojen mukaan kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta on pankkitileillä yli 110 miljardia euroa. Noin kaksi kolmasosaa tästä varallisuudesta on lähes nollakorkoisilla käyttelytileillä (Suomen Pankki). Kotitalouksien sijoitusten kasvattamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat omiaan kasvattamaan suomalaisten vaurautta, edistämään kotimaista omistajuutta sekä tuomaan Suomen pääomamarkkinoille lisää pääomia kasvun ja kestävien investointien rahoittamiseen. Osakesäästötilin rajoitusten keventäminen on myös omiaan kannustamaan suomalaisia omaehtoiseen arvopaperisäästämiseen lakisääteisen eläketurvan rinnalla.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan hallituksen esityksen ehdotuksella on selvästi positiivisia vaikutuksia arvopaperisäästämiskulttuurin ja lakisääteisen eläketurvan rinnalla tapahtuvan omaehtoisen varautumisen kehittymiseen pidemmällä aikavälillä. Tätä näkemystä tukee se, että verrattaessa verohallinnon tilastoja eri ikäluokkien kokoon erityisesti ikäluokissa 25–29 vuotta ja 30–34 vuotta aktiiviset osakesäästötilit ovat selvästi yleisempiä kuin muissa ikäluokissa (n. 7,5 % ikäluokasta vs. kaikkien ikäluokkien keskiarvo n. 3,3 %). Pidemmän aikavälin säästämisessä osakesäästötilin nykyinen 50 000 euron enimmäisraja kuten myös ehdotettu 100 000 euron enimmäisraja ovat suhteellisen alhaisia.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että osakesäästötilisääntelyä kehitettäisiin jatkossa siten, että osakesäästötilille talletettavien varojen enimmäismäärärajoituksesta luovuttaisiin kokonaan. Osakesäästötilille tulisi jatkossa myös mahdollistaa sijoittaminen muihin sijoituskohteisiin kuin osakkeisiin, kuten esimerkiksi rahastoihin ja vihreisiin joukkovelkakirjoihin (green bonds).

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Talous, Lainsäädäntö, Ville Kajala