MEN 15/2019: Vaalimainoksen kiinnittäminen yksityishenkilön auton tuulilasiin, perusoikeudet

Lausunto:    MEN 15/2019
Mainostaja: Christer Schoultz
Menettely:   Vaalimainoksen kiinnittäminen auton tuulilasiin
Päätös:          Huomautus

VAALIMAINOKSEN KIINNITTÄMINEN YKSITYISHENKILÖN AUTON TUULILASIIN, PERUSOIKEUDET

Lausuntotiivistelmä: Mainoksen kiinnittäminen yksityisomaisuuteen on lainvastaista menettelyä. Se, mikä on lainvastaista, on myös hyvän tavan vastaista. Eduskuntavaaliehdokkaan menettely oli hyvän tavan vastaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä, koska eduskuntavaaliehdokkaan vaalimainoksia on kiinnitetty yksityishenkilöiden autojen tuulilaseihin. Lausunnonpyytäjän mukaan menettely on roskaavaa.

Markkinointi

Eduskuntavaaliehdokkaan vaalimainoksia on kiinnitetty autojen tuulilaseihin.

Eduskuntavaaliehdokkaan vastaus

Eduskuntavaaliehdokas ei ole antanut asiassa vastausta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla ja siinä on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Asian arviointi

Esitetyn selvityksen mukaan eduskuntavaaliehdokkaan vaalimainoksia on kiinnitetty autojen tuulilaseihin.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2013:5 on asian ratkaisun kannalta olennainen. Siinä kysymys oli menettelystä, jossa suoramarkkinointiyhtiö oli ilman lupaa kiinnittänyt kuluttajien asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin asiakasyritystensä liimapinnoin tarttuvia mainoslappuja. Mainokset olivat olleet helposti irrotettavissa, eikä niiden käyttämisestä ollut aiheutunut välitöntä aineellista vahinkoa omaisuudelle.

Korkein oikeus totesi, että menettelyn hyvän tavan vastaisuuden arviointi on objektiivista kokonaisarviointia. Arvioinnissa otetaan huomioon asianomaisen yksittäistapauksen kaikki olosuhteet, myös käytetty viestin ja markkinoinnin toteuttamistapa. Korkein oikeus arvioi menettelyä perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien perusteella. Perusoikeudet ilmentävät vakiintuneita ja yleisesti hyväksyttyjä yhteiskunnallisia arvoja. Korkein oikeus viittasi yksityiselämän ja kotirauhan suojaan sekä omaisuuden suojaan. Se totesi, että menettely, jossa markkinointiyhtiö kiinnittää ennalta arvaamatta ja asianmukaista lupaa hankkimatta yksityishenkilöiden asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin mainoslappuja, on ristiriidassa kotirauhan, yksityisyyden ja omaisuuden kunnioittamisen ja koskemattomuuden kanssa. Mainoksia kiinnittämällä yhtiö oli pakottanut yksityishenkilöt vastaanottamaan kaupallisia viestejä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla ja yksityiselämänsä piiriin ulottuvalla tavalla. Näin tehdessään se oli myös käyttänyt toisten omistamia tai hallitsemia rakennuksen osia tai postilaatikoita omassa elinkeinotoiminnassaan luvatta ja niiden tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisesti julkisena mainostilana välittääkseen markkinointiviestejään samalla myös muille. Korkein oikeus katsoi, että menettely oli selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa huolimatta siitä, että liimapinnoin tarttuvien lappujen käyttämisen ei esitetty aiheuttaneen aineellista vahinkoa.

Korkein oikeus ei pitänyt markkinointia kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla aggressiivisena eikä muutoinkaan kuluttajan kannalta sopimattomana. Mainoslappujen kiinnittäminen asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin oli kuitenkin hyvän tavan vastaista, minkä vuoksi se kiellettiin.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoslappujen kiinnittäminen yksityisomaisuuteen edellä kerrotulla tavalla on siis lainvastaista menettelyä. Se, mikä on lainvastaista, on myös hyvän tavan vastaista.

Lisäksi mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kysymyksessä oleva menettely, jossa mainoslappuja on kiinnitetty yksityishenkilöiden autojen tuulilaseihin, on rinnastettavissa edellä kuvattuun menettelyyn. Asiassa on otettava huomioon, että mainoslappujen kiinnittäminen tuulilasiin tapahtuu yleensä laittamalla mainoslappu auton tuulilasinpyyhkimen sulan alle. Tällaisen menettelyn seurauksena tuulilasinpyyhkimen sulka saattaa rikkoutua. Lisäksi menettely aiheuttaa auton omistajalle tai haltijalle ylimääräistä vaivaa, kun hänen pitää poistaa sulan alla oleva mainoslappu. Osa autoilijoista kokee mainoslapun roskaksi, joka pitää hävittää.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että eduskuntavaaliehdokas on käyttänyt toisten omistamaa tai hallitsemaa ajoneuvoa luvatta ja sen tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisesti julkisena mainostilana välittääkseen vaalimainontaansa samalla myös muille.

Edellä mainituilla perusteilla ja erityisesti ottaen huomioon korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu KKO 2013:5 mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että menettely on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan vastainen. Menettely on siten hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & Consumer Insight Caroline Lilius, Strategy Director Tommi Pelkonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri