Luonnos logistiikan digitalisaatiostrategiaksi

Asia:  VN/13450/2020

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta logistiikan digitalisaatiostrategiaksi.

Luonnoksen osiossa ”hankkeen tausta” todetaan, että logistiikan digitalisaatiostrategiassa esitellään toimintalinjat, joilla tavoitteet kotimaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi saavutetaan. Keskuskauppakamari pitää lähestymistapaa hyvänä, toivoisimme kuitenkin, että toimintalinjoissa kiinnitettäisiin enemmän huomiota konkreettisiin keinoihin ja toteutustapoihin yritysnäkökulma huomioiden.

Strategian toimenpideosiossa olisi hyvä tuoda esiin, miten pk-sektorin logistiikkayritykset saadaan mukaan kehitykseen. Strategiassa olisi hyvä tunnistaa ne esteet, joita pk-yrityksillä tällä hetkellä on digitalisaation hyödyntämisessä, niin että alustat olisivat hyödynnettävissä kaikenkokoisille toimijoille. Strategian seuraavassa vaiheessa tulisi myös pystyä arvioimaan tarkemmin digitalisaation vaikutuksia yritysten logistiikkakustannuksiin ja saavutettaviin ympäristöhyötyihin.

Strategiassa olisi hyvä tunnistaa logistiikan tietoympäristön kehittämisen osalta myös yhteistyö viranomaisten ja alan toimijoiden välillä, niin että yrityksiä kuunnellaan aikaisessa vaiheessa ja mahdolliset muutostarpeet lainsäädäntöön tulevat arvioiduiksi myös alan toimijoiden kannalta.

Keskuskauppakamari pyytää, että strategian seuraavassa vaiheessa strategian sisältöä tarkastellaan laajemmin suhteessa EU:n toimintalinjoihin. Euroopan komission viime vuoden lopussa julkaisemassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa tuodaan esille tarve siirtää kuljetuksia maanteiltä vesi- ja rautateitse kuljetettavaksi, ohjelmassa on mainittu 75 prosentin tarve kuljetusmuotosiirtymälle. Tämä olisi hyvä huomioida myös osana strategiaa kuljetusketjujen digitalisaation näkökulmasta tarkemmin kuin kohdassa 1.5 on tällä hetkellä esitetty. Lisäksi digitalisaation myönteisiä vaikutuksia intermodaaleihin kuljetusketjuihin tulisi tarkastella tarkemmin, tätä tarkastelua olisi hyvä tehdä yritysten näkökulmasta. Logistiikan tehostamisen osalta strategiasta puuttuu lähes kokonaan vesikuljetusten potentiaali osana päästövähennyksiä. Edellä mainittujen tekijöiden merkitys elinkeinoelämän käyttämiin kuljetuksiin tulisi olla olennainen osa tarkastelua.

Strategiassa tunnistetaan maantieliikenteen osuus liikenteen aiheuttamista päästöistä ja digitalisaation mukanaan tuomat hyödyt tehostaa nykyistä toimintaa myös maantieliikennesektorin viherryttämisessä. Keskuskauppakamari toivoisi, että tässä yhteydessä tuotaisiin esiin datan hyödyntäminen entistä paremmin perustienpidon osalta. Teiden peruskunnon ylläpitäminen on hyvin merkityksellistä niin liikenneturvallisuudelle kuin elinkeinoelämän kuljetuksillekin.  Tietoa kerätään jo nykyisellään huomattavia määriä, olisi kannatettavaa, että strategian osiossa ”seurantatiedon saatavuuden ja tilastoinnin kehittäminen” tuotaisiin esille, kuinka jo olemassa olevaa tietoa voitaisiin hyödyntää paremmin reaaliaikaisesti myös kuljetusten suunnittelussa. Lisäksi strategiassa voisi nostaa enemmän esille lastin ja sen osien reaaliaikaista seurantaa, jolla parannetaan suomalaisen yritystoiminnan ja kuljetusyritysten kilpailukykyä sekä kuljettajien turvallisuutta. Lastinseurannan osalta tekniset ratkaisut ovat jo olemassa.  Samaan osiossa olisi myös hyvä tuoda esiin hyvälaatuisen datan merkitys seurantatiedon saatavuuden lisäksi.

Keskuskauppakamari toivoo, että strategiassa mainittua kirjausta kaupunkien ja elinkeinoelämän yhteistyötä kuljetusten yhdistämiseksi ja sujuvoittamiseksi selvennettäisiin.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood