Lausunto vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta (LVM/1684/03/2018)

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa hallituksen esityksen muotoon kirjoitetusta luonnoksesta vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamiseksi. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavaa.

Esityksen tarkoituksena on selkeyttää sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston toimintaa, palveluntarjoajien sopimuksentekovelvoitetta ja muuttaa luottamusverkoston hintasääntelyä.

Sähköinen tunnistautuminen ja siihen liittyvät palvelut ovat tietoyhteiskunnan peruspalveluja. Tunnistautumisen avulla jokaisella kansalaisella on mahdollisuus sähköisesti todennettuun henkilöllisyyteen ja sen käyttöön. Toimiva vahvan tunnistautumisen luottamusverkosto auttaa palvelutuotannon kehittymistä, sähköisen tunnistamisen markkinaehtoista kehittymistä ja uusien tunnistamisvälineiden käyttöönottoa. Suomalaisen yhteiskunnan kehittymisen näkökulmasta tulee keskittyä niihin asioihin, jotka mahdollistavat uusien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden syntymisen ja laajan käyttöönoton. Suomessa tunnistamispalvelujen tarjonta ja niiden hintataso eivät ole kehittyneet vastaavasti kuin lähialueillamme.

 Keskuskauppakamari kannattaa lakiehdotuksen tavoitteita. Kun Suomeen on luotu luottamusverkosto, se tulee saada toimimaan, sillä alan epävarmuus ja toimintaongelmat hidastavat sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja käyttöä.

 Siitä huolimatta, että sopimusvapauden tulisi olla pääsääntöinen lähtökohta, on tavoite selkeyttää luottamusverkostoon kuuluvien palveluntarjoajien sopimuksentekovelvoitteita hyvä asia. Kuitenkin se, mitä tarkoitetaan kohtuullisilla ja syrjimättömillä sopimusehdoilla, tulisi selkeyttää ehdotuksen jatkotyöstämisen aikana.

Luonnoksessa ehdotetaan hintasääntelyä muutettavaksi siten, että tunnistamisvälityspalvelun tarjoajan on suoritettava tunnistuspalvelun käytöstä kiinteä 3 sentin korvaus edelleen välitettävältä tunnistustapahtumalta. Muuta korvausta ei saisi periä.

Hintoihin kohdistuvan sääntelyn tulee aina olla poikkeuksellinen toimenpide. Toteamme, että asiaan liittyy ristiriitaisia intressejä, mistä syystä valittavaa ratkaisua tulee punnita huolella.

Kun ehdotuksella puututaan niin sopimusvapauteen kuin myös hinnoitteluun, tulee ehdotuksen vaikutuksia seurata huolella sekä palveluntarjoajien että käyttäjien näkökulmasta ja sähköisen tunnistamisen markkinan kehitystä seurata tarkasti.