Lausunto maakaaren muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriö on pyytänyt 2.12.2021 Keskuskauppakamarilta lausuntoa maakaaren muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta. Lausunto pyydettiin antamaan sähköisesti, lausuntopalvelu.fi – sivuston kautta, vastaamalla kysymyksiin sekä esittämällä tarkentavia kommentteja. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavan.

Kyseinen arviomuistio on laadittu oikeusministeriössä virkatyönä. Arviomuistiossa pyrittiin tunnistamaan maakaaren soveltamisen kannalta merkityksellisiä toimintaympäristön ja muun lainsäädännön muutoksia sekä mahdollisia maakaaren muutostarpeita ja -vaihtoehtoja. Arviomuistiossa on kuitenkin tehty tiettyjä rajauksia tarkastelussa. Esimerkiksi maakaaren 2 luvun osalta tarkastelu on rajattu koskemaan kiinteistön kauppaa koskevia esineoikeudellisia säännöksiä eli muistiossa ei ole esimerkiksi käsitelty ostajan ja myyjän välisiä suhteita, kuten virhevastuuta.

Arviomuistiossa on käsitelty kokonaisuuksina kiinteistön saantoon ja lainhuutoon liittyviä asioita (mm. luovutus- ja muita saantoja koskevat vaatimukset, lainhuudon myöntämistä koskeva sääntely sekä lainhuudon oikeusvaikutukset), kiinteistöpanttioikeuteen liittyviä asioita (mm. kiinteistökiinnitykseen ja kiinteistöön kohdistuvaa panttioikeutta koskeva aineellinen sääntely ja menettelysääntely sekä panttaukseen liittyvän kirjaamisen oikeusvaikutukset), erityisen oikeuden kirjaamiseen liittyviä asioita (mm. vuokraoikeutta koskeva sääntely, hallinnanjakosopimuksen rekisteröinti sekä rakennusten asema) sekä vielä eräitä muita muutostarpeita. Kunkin kokonaisuuden osalta on vielä pohdittu toimintaympäristön muutokseen sekä muihin tavoitteisiin (mm. digitalisaatio ja sähköisen vaihdannan edistäminen) liittyviä muutostarpeita sekä mahdollisuuksia.

Keskuskauppakamari totesi, että muistiossa on pääpiirteissään tunnistettu maakaaren kehittämisen kannalta keskeiset toimintaympäristön muutokset sekä käyty läpi muutostarpeiden arvioinnin kannalta merkityksellinen muu lainsäädäntö ja sen kehitys. Keskuskauppakamari yhtyi muistiossa esitettyyn näkemykseen siitä, että digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat varmasti yksi keskeisimmistä toimintaympäristön muutoksista. Näin ollen on luontevaa, että arviomuistiossa keskityttiin nyt hyvin pitkälti digitalisoinnin hyötyjen ja riskitekijöiden analysointiin. Muistiossa oli tehty myös tiettyjä etukäteisrajauksia, kuten esimerkiksi se, että maakaaren 2 luvun osalta tarkasteltiin ainoastaan kiinteistön kauppaa koskevia esineoikeudellisia säännöksiä.

Keskuskauppakamari kannatti kiinteistön luovutusta koskevia muotovaatimuksien keventämistä niissä tilanteissa, kun keventäminen kohdentuu sähköisten vaihdantapalveluiden käytön lisäämiseen. Keskuskauppakamari piti kuitenkin näidenkin osalta tärkeänä huolellista valmistelua, riskit tunnistaen. Valmistelussa voidaan arvioida myös yksityisten vastaavien sähköisten palveluiden käytön mahdollistamista, kunhan kirjaamisjärjestelmän luotettavuus voidaan turvata. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan sähköisen kiinteistövaihdannan kehittämisessä on syytä pyrkiä reaaliaikaiseen saannon kirjaamiseen.

Keskuskauppakamari ei vielä tässä vaiheessa kannattanut kaupanvahvistajaa koskevasta vaatimuksesta luopumista, mutta piti tärkeänä sähköisten menettelyiden kehittämistä liittyen kaupanvahvistukseen. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan on tärkeää kannustaa sähköiseen vaihdantaan, mutta ei vielä nähnyt sitä täysin yksinomaisena vaihtoehtona.

Keskuskauppakamari totesi, että terminologian selventäminen saattaisi tietyiltä osin (esimerkiksi ”sähköinen panttikirja”) olla paikallaan. Erityisten oikeuksien kirjaamisen osalta Keskuskauppakamari kannatti sitä, että sääntelyä kehitettäisiin ja selvennettäisiin niin vuokraoikeuden kuin hallinnanjakosopimustenkin osalta.

Keskuskauppakamari totesi, että soveltuvin osin voidaan kehittämistä koskevan sääntelyn verrokkina käyttää huoneistotietojärjestelmää ja siitä kertynyttä kokemusta. Oppia on syytä ottaa myös kyseisen hankkeen aikana esiin tulleista ongelmista. Koska huoneistotietojärjestelmään liittyvä siirtymäaika on vielä meneillään ja sääntely on kohtuullisen tuoretta, korosti Keskuskauppakamari kuitenkin sitä, että kaikki ongelmatilanteet eivät välttämättä vielä ole tulleet eteen.

Kategoriat:Raisa Harju