Lausunto kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on pyytänyt 7.6.2022 Keskuskauppakamarilta lausuntoa kuluttaja-asiamiehen linjauksesta koskien virhevastuuta ja takuuta kulutustavaran kaupassa. Lausunto pyydettiin antamaan sähköisesti, lausuntopalvelu.fi – sivuston kautta. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavan.

Kuluttaja-asiamiehen linjausten tarkoituksena on antaa yrityksille ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa lain säännösten sisällöstä ja erityisesti käytäntöön soveltamisesta. Linjauksissa esitetyt periaatteet auttavat ja tukevat yrityksiä toimimaan lainmukaisella tavalla. Uuden linjauksen taustalla on muuttunut kuluttajansuojalain 5 luku, johon on päivitetty muutokset EU:n tavarankauppadirektiivistä sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivistä. Linjaus sisältää myös kuluttaja-asiamiehen kantoja ja suosituksia.

Keskuskauppakamari toteaa, että kuluttaja-asiamiehen linjaukset ovat erittäin laajalti niin kuluttajien kuin elinkeinonharjoittajienkin käytössä. Usein neuvoja omaan tilanteeseen tai hyvään reklamaationhallintaan etsitään nimenomaan linjauksista. Vaikka linjaukset eivät olekaan velvoittava oikeuslähde, esitetään niissä kuitenkin kuluttaja-asiamiehen kannanotto kyseisen lainkohdan soveltamisesta. Tästä syystä linjausten olisi oltava mahdollisimman selkeitä ja informatiivisia sekä runsaasti esimerkkejä sisältäviä. Tällöin ne palvelisivat parhaiten niin kuluttajia kuin elinkeinonharjoittajiakin. Informatiiviset linjaukset auttavat myös ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita ja näin osaltaan parantavat hyvää reklamaationhallintaa ja kuluttajien asianmukaista suojaa.

Keskuskauppakamari toteaa, että linjausluonnos koskien virhevastuuta ja takuuta on pääpiirteissään selkeä. Keskuskauppakamari haluaa kiinnittää kuitenkin muutamaan seikkaan huomiota, jotta vältyttäisiin turhalta tulkinnanvaraisuudelta ja jotta linjaus olisi informatiivisempi.

Linjauksessa esiintyy jonkun verran listauksia ja luetteloita, joissa kuvataan osapuolten vaatimuksia tai menettelytapoja. Tällaisten osalta olisi erityisen tärkeää, että tulkinnanvaraisuutta ei syntyisi sen suhteen, pitääkö vaatimuslistauksen kaikkien kohtien täyttyä samanaikaisesti vai riittääkö pelkästään jonkun (minkä tahansa) kohdan täyttyminen. Tästä syystä linjaukseen olisi hyvä kirjata joko vaatimusluettelon alkuun tieto siitä, edellytetäänkö kaikkien vai pelkästään jonkun vaatimuksen täyttymistä tai kirjata kunkin vaatimuskohdan perään ”ja” tai ”tai” riippuen siitä, pitääkö kaikkien vaatimusten täyttyä samaan aikaan. Linjauksessa on jonkun verran kirjoitusvirheitä ja ne olisi hyvä korjata lopulliseen linjaukseen. Keskuskauppakamari pitäisi erittäin suotavana sitä, että linjauksessa olisi enemmän esimerkkejä riittävän informatiivisuuden takaamiseksi. 

Keskuskauppakamari toteaa, että kohtaan 1.7.2. vir­heen oi­kai­su: Ta­va­ran kor­jaus tai vaih­to vir­heet­tö­mään, voisi vielä lisätä HE 180/2021 18 §:n perusteluissa mainitun kohdan siitä, että myyjä voi kieltäytyä tavaran vaihtamisesta virheettömään ja tarjoutua sen sijaan korjaamaan virheen esimerkiksi silloin, jos kuluttaja vaatisi virheetöntä tavaraa siinä ilmenneen vähäisen naarmun vuoksi, vaikka virhe olisi helposti korjattavissa. Lopullista linjausta laadittaessa voisi harkita myös sitä, onko olemassa joitain sellaisia tavararyhmiä tai muita tilanteita, joissa tuote voitaisiin vaihtaa uutta vastaavaan, esimerkiksi palautusoikeuden puitteissa palautettuun tuotteeseen, joka ei faktisesti olisi aivan uusi, mutta kuitenkin täyttäisi ne vaatimukset, joita vaihtotuotteelta edellytetään. Tällainen ajattelu tukisi myös kestävää kulutusta.

Keskuskauppakamari toteaa, että vakiintuneen käytännön mukaan pesukoneen ja vastaavien käyttötavaroiden korjausaikana pidetään ainoastaan muutamaa päivää. Tämä vakiintunut käytäntö on tuotu esiin linjauksen kohdassa 1.7.2.1 Vir­heen oi­kai­sun me­net­te­ly­ta­vat, kohdassa ”2. Jos virhe oikaistaan korjaamalla”. Koska huolellinen korjaaminen voi usein viedä pidemmän aikaa, voisi samaisessa kohdassa mainitun, sijaislaitetta koskevan kohdan kytkeä vielä informatiivisemmin korjausaikaan. Tämän voisi tehdä täydentämällä kohtaa esimerkiksi seuraavasti (lisäysehdotus kursiivilla): sijaislaitteen tarjoaminen ei ole lain mukaan pakollista, mutta sillä voi minimoida kuluttajalle aiheutuvaa haittaa ja vahinkoa esimerkiksi silloin, jos korjaaminen kestää pidempään kuin muutamia päiviä.

Kategoriat:Raisa Harju