Keskuskauppakamarin lausunto komission ehdotuksesta MiFIR-asetuksen ja MiFID II -direktiivin muuttamisesta

Viite: U 79/2021 vp

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa valtioneuvoston U-kirjelmästä, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 600/2014 muuttamisesta ja direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (MiFIR) (U 79/2021 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Komission ehdotuksen tavoitteena on kaupankäyntitietojen läpinäkyvyyden ja
saatavuuden parantaminen, eri kauppapaikkojen välisten kilpailuedellytysten tasoittaminen ja sekä EU-markkinoiden globaalin kilpailukyvyn edistäminen. Keskuskauppakamari pitää komission ehdotuksen tavoitteita kannatettavina ja pääomamarkkinaunionin tavoitteiden mukaisena. Keskuskauppakamari tukee U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa.

Konsolidoitujen kaupankäyntitietojen saatavilla olon voidaan katsoa edistävän markkinoiden läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Markkinoiden tehokkuuden parantuminen on puolestaan omiaan parantamaan yritysten pääoman saatavuutta ja pienentämään rahoituskustannuksia. Keskuskauppakamari kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että komission esittämät vaikutusarviot ovat suppeat niin taloudellisten vaikutusten kuin markkinakäyttäytymisvaikutusten osalta. Vaikutukset voivat myös vaihdella rahoitusvälineluokasta riippuen. Keskuskauppakamari pitää siksi tärkeänä, että komission ehdotuksen vaikutuksia pyritään vielä neuvottelujen aikana selvittämään tarkemmin.

Keskuskauppakamari pitää myös tärkeänä, että sääntelyyn varautumiseen ja sääntelyn edellyttämien järjestelmämuutosten toteuttamiseen jää riittävä siirtymäaika. Sääntelyn soveltamisen tulisi siksi alkaa kiinteän määräpäivän sijaan tietyn ajan kuluttua siitä, kun 2-tason tekniset standardit on annettu.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:EU, Ville Kajala