Kuntavaalit 2021

Kestävällä pohjalla oleva kuntatalous on vetovoimaisen kunnan perusedellytys. Vakaa, yrityksiä työllistämiseen ja investointeihin kannustava toimintaympäristö vaatii, että julkista taloutta hoidetaan vastuullisesti. Vastuullinen taloudenpito on parasta tulevaisuudenturvaa. Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021.

Kuntavaalit 2021

Kauppakamarien kuntavaaliteesit

RATKAISUJA KUNNILLE, JOTTA KASVU JA HYVINVOINTI TURVATAAN

Kestävä kuntatalous

 • Kuntien on laadittava uudistusten ja tulevaisuuden kasvun tiekartta
 • Veroja ei pidä kiristää ja kuntien piiloverotus on laitettava kuriin
 • Kuntien tehtäviä ei saa lisätä
 • Kuntayhtiöiden ei pidä häiritä markkinoita tarpeettomasti – reilusta kilpailuasetelmasta on huolehdittava
 • Kuntien on vahvistettava hankintaosaamistaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

 • Yritykset on otettava nykyistä vahvemmin mukaan kuntien palveluiden tuottamiseen monituottajamallin avulla
 • Palveluseteleiden käyttöä on lisättävä merkittävästi nykyisestä
 • Palveluiden kustannuksista on tehtävä läpinäkyviä ja vertailtavia yhtenäisen kustannusten laskentamallin avulla

Osaava työvoima

 • Panostuksia on siirrettävä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen – osaamisen rapautuminen on pysäytettävä
 • Ikäluokkien pienentyessä tarvitaan rakenteellisia uudistuksia
 • Kuntien on houkuteltava kansainvälisiä osaajia ja opiskelijoita
 • Alueen osaamispääomaa on kehitettävä tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa

Liikenne

 • Tieinfra kuntoon
 • Työmatkaliikenne sujuvaksi

Kaavoitus ja lupapalvelut

 • Liian yksityiskohtaisia kaava- ja rakennusmääräyksiä on purettava
 • Rakennuskelpoista tonttimaata on oltava saatavilla riittävästi
 • Lupaprosesseja on nopeutettava

Alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät ja tilittävät veroja. Suomi tulee nousemaan kasvu-uralle vain, jos meillä on kunnissakin kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, innovoimaan ja tekemään töitä.

Kuntien ja alueiden vetovoima rakentuu positiivisena kierteenä. Positiivisen kierteen synnyttäminen vaatii kuntapäättäjiltä tahtoa edistää ja kehittää kunnan elinvoimaa. Kuntalaisilla, asukkailla ja yrityksillä, on oltava luottamusta kunnan tulevaisuuteen. On oltava varmuus siitä, että tässä kunnassa kannattaa investoida, ja täällä on mahdollisuus rakentaa hyvä arki – huomennakin.

Yritysten luottamus tulevaisuuteen rakennetaan ennakoitavalla toimintaympäristöllä. Tämä tarkoittaa, että kunnan talous on terveellä pohjalla, osaavan työvoiman saatavuuteen ja kansainvälisyyteen panostetaan yhteistyössä yritysten kanssa, liikenneyhteydet ovat kunnossa ja lupaprosessit esimerkiksi kaavoitukseen liittyen ovat sujuvat. On keskeistä, että päättäjillä on halua varmistaa tekemiensä päätösten vaikutukset yrityksille ja luoda hyvät puitteet yrityksille toimia, työllistää ja kasvaa.

Kuntatalouden vuosia jatkunut heikko kehitys oli johtanut kuntatalouden kriisiin jo ennen koronavirusepidemiaa. Kunnat eroavat toisistaan kooltaan, väestörakenteeltaan ja olosuhteiltaan. Erot kuntien vetovoiman välillä ovat kasvaneet väestön ikääntymisen ja kaupungistumisen myötä 2000-luvulla. Niiden kuntien määrä, joilla ei ole edellytyksiä täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan, tulee lähivuosina kasvamaan. Velkarahalla kuntia ei voida pitää pystyssä.

Kuntakenttä tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, jotta kuntien vetovoima, elinvoimaisuus ja palvelut voidaan turvata. Kauppakamareiden näkemyksen mukaan tulevaisuuden palvelut ja elinvoimainen kunta pitäisi rakentaa nykyjärjestelmää kehittämällä. Kuntien tulee tavoitella suurempia asukaspohjia ja vahvempaa elinvoimaisuutta. Yhteistyötä kuntien välillä tulee tiivistää ja laajentaa. Kuntien on varmistettava, että elinkeinoelämän kehittämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen riittää resursseja.

Hallituksen esitys sote- ja aluehallinnon uudistukseksi asettaa kunnat uuteen tilanteeseen ja muuttaa kuntien roolia. Toteutuessaan uudistus siirtäisi kunnilta pois yli puolet tehtävistä ja rahoituksesta. Jos uudistus toteutuu, on kuntien rakennettava uusi roolinsa entistä tiukemmin elinvoimaisuuden, osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämisen varaan.

Sote on uudistettava, mutta niin, että tuottavuus ja palveluiden laatu paranevat. Tuottavuus ja laatu paranevat kilpailun avulla. Julkisen sektorin yhteistyötä yritysten kanssa palveluiden tuottamisessa tulee lisätä. Kustannusten läpinäkyvyys ja vertailtavuus tulee mahdollistaa kuntien yhteisellä kustannusten laskentamallilla.

Tiukassakin paikassa on investoitava tulevaisuuteen. Kehitys ei saa pysähtyä, vaikka olemme talouskriisissä. Samalla kun on uudistuttava ja etsittävä uusia rakenteellisia tapoja toteuttaa palveluita, on myös investoitava kasvun mahdollistamiseen. Talouden vihreä rakennemuutos vaatii toimenpiteitä myös kunnilta ja kaupungeilta. Kaupungit ovat keskeisessä asemassa ilmastoratkaisujen tarjoamisessa, kun Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.